Skip to content

Zaburzenie utleniania tłuszczowego w przebiegu płodu jako przyczyna choroby wątroby u kobiet w ciąży

1 rok ago

552 words

Ostra stłuszczeniowa wątroba ciąży i zespół HELLP (hemoliza, podwyższony poziom enzymów wątrobowych i mała liczba płytek krwi) są poważnymi zaburzeniami czynności wątroby, które mogą wystąpić w czasie ciąży u kobiet, u których stwierdzono później niedobór długołańcuchowych dehydrogenaza hydroksyacyl-koenzym A (CoA). Enzym ten znajduje się w mitochondrialnym trifunkcyjnym białku, które zawiera również aktywne miejsce długołańcuchowej hydratazy 2,3-enoilo-CoA i długołańcuchowej tiolazy 3-ketoacylo-CoA. Podjęliśmy się tego badania, aby określić związek pomiędzy mutacjami w trójfunkcjonalnym białku u niemowląt z wadami w utlenianiu kwasów tłuszczowych i ostrą chorobą wątroby podczas ciąży u ich matek. Metody
U 24 dzieci z niedoborem dehydrogenazy 3-hydroksyacyl-CoA stosowaliśmy amplifikację DNA i analizy sekwencji nukleotydów w celu identyfikacji mutacji w podjednostce . trójfunkcyjnego białka. Następnie skorelowaliśmy wyniki z obecnością choroby wątroby podczas ciąży u matek.
Wyniki
Dziewiętnaścioro dzieci miało niedobór tylko długołańcuchowej dehydrogenazy 3-hydroksyacyl-CoA i wykazywało hypoketozę hipoglikemiczną i stłuszczenie wątroby. U ośmiorga dzieci zidentyfikowano mutację homozygotyczną, w której kwas glutaminowy w pozycji 474 zmieniono na glutaminę. Jedenaście innych dzieci było heterozygotami złożonymi, z tą mutacją w jednym allelu genu podjednostki . i odmienną mutacją w innym allelu. Podczas przenoszenia płodów z mutacją Glu474Gln, 79 procent heterozygotycznych matek miało stłuszczenie wątroby w ciąży lub zespół HELLP. Pięć innych dzieci, u których wystąpiła noworodkowa kardiomiopatia lub postępująca neuromiopatia, miało pełny niedobór białka trójfunkcyjnego (utrata aktywności wszystkich trzech enzymów). Żadna z nich nie miała mutacji Glu474Gln i żadna z ich matek nie miała choroby wątroby podczas ciąży.
Wnioski
Kobiety z ostrą chorobą wątroby w czasie ciąży mogą mieć mutację Glu474Gln w długołańcuchowej dehydrogenazie hydroksyacyl-CoA. Ich niemowlęta są narażone na hypoketozę hipoketyczną i stłuszczenie wątroby.
Wprowadzenie
Ostra stłuszczeniowa wątroba w ciąży jest niszczącym zaburzeniem związanym ze znaczną zachorowalnością i śmiertelnością matek i noworodków.1-4 Zespół HELLP (hemoliza, podwyższony poziom enzymów wątrobowych i mała liczba płytek krwi) jest częstszą chorobą matek późnej ciąży i wiąże się z lepszym rokowaniem.2,5 Kliniczne i biochemiczne cechy tych dwóch zaburzeń pokrywają się, co sugeruje, że ich podstawowe mechanizmy patofizjologiczne mogą być podobne.
Rycina 1. Rycina 1. Szlak biochemiczny utleniania mitotranowego kwasu tłuszczowego. Cztery reakcje ścieżki przedstawiono w pętli zgodnej z ruchem wskazówek zegara. R oznacza zmienną długość łańcucha kwasu tłuszczowego; na przykład palmitynian, typowy substrat o długim łańcuchu, zawiera 13 grup CH2. FAD oznacza dinukleotyd flawinki adeninowej, FADH2 zredukowaną postać FAD i NAD + dinukleotyd nikotynamidoadeninowy. Słupki wskazują na blokadę reakcji w wyniku wyizolowanego niedoboru długołańcuchowej dehydrogenazy 3-hydroksyacyl-CoA (LCHAD) lub całkowitego niedoboru trójfunkcyjnego białka. W utlenianiu długołańcuchowych tłuszczowych substratów acylo-CoA o długości od 10 do 18 atomów węgla, trójfunkcyjne białko katalizuje reakcje drugą, trzecią i czwartą (zawarte w ramce) w szlaku
[patrz też: dekstran, celiprolol, Choroba Perthesa ]
[więcej w: kupis dermatolog kielce, napięciowe bóle głowy, napięciowy ból głowy ]

0 thoughts on “Zaburzenie utleniania tłuszczowego w przebiegu płodu jako przyczyna choroby wątroby u kobiet w ciąży”