Skip to content

Zaburzenia pracy rozrusznika serca u pacjenta z chorobą węzła zatokowego

1 rok ago

583 words

Aktualny prąd rozrusznika serca If jest głównym wyznacznikiem depolaryzacji rozkurczowej w komórkach węzłowych zatok i odgrywa kluczową rolę w generowaniu pulsu. Dlatego postawiliśmy hipotezę, że niektóre formy. Idiopatyczne. dysfunkcja węzła zatokowego (SND) wiąże się z dziedzicznymi dysfunkcjami kanałów jonowych stymulatora serca. W podejściu z genem kandydackim wykryto heterozygotyczną delecję 1-bp (1631delC) w eksonie 5 ludzkiego genu HCN4 u pacjenta z idiopatycznym SND. Zmutowane białko HCN4 (HCN4-573X) miało skrócone C-koniec i brakło domeny wiążącej cykliczny nukleotyd. Komórki COS-7 przejściowo transfekowane cDNA HCN4-573X wykazywały prawidłowy wewnątrzkomórkowy transport krwi i integrację błonową podjednostek HCN4-573X. Doświadczenia patch-clamp pokazały, że kanały HCN4-573X pośredniczyły w prądach podobnych do If, które były niewrażliwe na zwiększone poziomy cAMP w komórkach. Eksperyment koekspresji wykazał dominujący negatywny wpływ podjednostek HCN4-573X na podjednostki typu dzikiego. Dane te wskazują, że kanały If serca są wyrażane funkcjonalnie, ale ze zmienionymi właściwościami biofizycznymi. Podsumowując, dane kliniczne, genetyczne i in vitro stanowią prawdopodobne wyjaśnienie bradykardii zatokowej pacjenta i niewydolności chronotropowej. Wstęp Zaburzenie węzła zatokowego (SND) jest główną przyczyną konieczności wszczepienia stymulatora i odpowiada za około połowę wszystkich pacjentów wymagających rozrusznika serca (1). Choroba często występuje u osób dorosłych z nabytą chorobą serca, podczas terapii antyarytmicznej lub po chirurgicznej korekcji wrodzonej wady serca. Jednak u znacznej części pacjentów SND pojawia się w przypadku braku rozpoznawalnych nieprawidłowości serca lub innych powiązanych stanów (. Idiopatyczne. SND) (2). W niektórych przypadkach odnotowano występowanie rodzinnego idiopatycznego SND (2. 7). Te wyniki i obserwacje z bliźniaczych badań wskazują na rolę czynników genetycznych w SND i kontroli rytmu serca (8, 9). Węzeł zatokowo-przedsionkowy (SAN) jest fizjologicznym stymulatorem w sercu człowieka i jest w przeważającej mierze odpowiedzialny za autonomiczne generowanie rytmu serca. Kontrolę rytmu serca osiąga się poprzez kontrolę stymulacji SAN przez autonomiczny układ nerwowy; stymulacja cholinergiczna lub (3-adrenergiczna spowalnia lub przyspiesza spontaniczną aktywność SAN (10). Aktywność stymulacji zależy od fazy spontanicznej, powolnej depolaryzacji, która występuje między potencjałem czynności serca (tj. Podczas rozkurczu). Kilka prądów jonowych najwyraźniej przyczynia się do przebiegu w czasie i nachylenia depolaryzacji rozkurczowej błon (np. Prądy Ca2 + typu T i L), z których niektóre są bezpośrednio regulowane przez autonomiczny układ nerwowy (10). W szczególności aktywność aktywowanego hiperpolaryzacją nieselektywnego prądu kationowego, jeśli jest regulowana cAMP (11). Obejmuje to bezpośrednią interakcję cAMP z domeną wiążącą cykliczny nukleotyd (cNBD) kanałów If (11, 12) i wywołuje dodatnie przesunięcie w zależności od napięcia aktywacji kanału If, któremu towarzyszy wzrost amplitudy prądu. Ostatecznie prowadzi to do przyspieszonej depolaryzacji i generowania impulsów elektrycznych w sieci SAN. Odwrotnie, zmniejszenie komórkowych poziomów cAMP (np. Podczas stymulacji muskarynowej) prowadzi do zmniejszenia aktywności kanału If i spowalnia w ten sposób częstość akcji serca. Wydaje się, że czułość cAMP kanałów rozrusznika stanowi kluczowy element odpowiedzi tętna na stymulację układu współczulnego (13, 14). Aktywowane przez hiperpolaryzację podjednostki cykliczne nukleotydowe (HCN) są molekularnymi składnikami kanałów If. Dwa z czterech znanych genów kodujących podjednostki kanałów HCN (15. 19), HCN2 i HCN4 są głównie wyrażane w sercu (20). Ich właściwości in vitro bardzo przypominają natywne kanały If (15. 18, 21. 23)
[przypisy: mielopatia szyjna, mastocytoza, olx strzelin ]

0 thoughts on “Zaburzenia pracy rozrusznika serca u pacjenta z chorobą węzła zatokowego”