Skip to content

Serologiczny Marker Paraneoplastic Limbic i Brain-stem Zapalenie mózgu u pacjentów z rakiem jądra cd

1 rok ago

476 words

Paski nitrocelulozowe inkubowano z surowicą pacjentów (rozcieńczenie 1: 1000) i oceniano pod kątem reaktywności za pomocą ulepszonego testu chemiluminescencyjnego (Amersham, Arlington Heights, IL). Analiza Northern Blot
Zastosowano następujące specyficzne dla sekwencji sondy oligonukleotydowe: Ma2, 5 GGGAATGGCCGAGACATC3 (pary zasad cDNA, 234 do 217); Ma1, 5 GAAACCCAAGGACACGGG3 (pary zasad cDNA, 647 do 630); i .-aktyna, 5 GTCTTTGCGGATGTCCACG3 . Sondy znakowano na końcach, oczyszczono i hybrydyzowano z wielorurkowymi plamami typu Northern z użyciem ludzkich I i II Northern (Clontech, Palo Alto, CA), jak opisano wcześniej.13
Wyniki
Pacjenci
Spośród 986 pacjentów z rakiem, których próbki surowicy badaliśmy pod kątem przeciwciał przeciwko antygenom onkoneuronalnym, 19 miało raka jądra i zespół paraneoplastyczny. Spośród tych 19 pacjentów 13 miało objawy dysfunkcji limbicznej lub pnia mózgu (lub obu), a 10 miało przeciwciała przeciwko antygenowi onkonsuronowemu nazwaliśmy Ma2.
Tabela 1. Tabela 1. Cechy kliniczne 10 mężczyzn z rakiem, zespołem paraneoplastycznym i przeciwciałami przeciwko antygenowi Ma2. Tabela pokazuje kliniczne cechy 10 pacjentów z przeciwciałami przeciwko Ma2. Spośród tych 10 pacjentów 8 miało paraneoplastyczne limbiczne zapalenie mózgu. Czterech pacjentów miało objawy zapalenia mózgu mózgu i pnia mózgu, z których dwóch miało również limfoiczne zapalenie mózgu.
Objawy neurologiczne poprzedzały diagnozę guza u 8 z 10 pacjentów z przeciwciałami anty-Ma2 (mediana czasu od pojawienia się objawów do rozpoznania, 6 miesięcy, zakres od 2 do 36); u pozostałych 2 pacjentów guz został odkryty i leczony 6 i 12 miesięcy przed wystąpieniem zaburzeń neurologicznych. MRI lub tomograficzne skany głowy były nieprawidłowe u siedmiu pacjentów, z których wszyscy mieli znaczącą dysfunkcję limbiczną. Czterech pacjentów poddano biopsji mózgu; we wszystkich przypadkach występowały jednojądrzaste nacieki zapalne, astroglioza i zwyrodnienie neuronów. Dwóch pacjentów miało nawracające i łagodzące objawy neurologiczne: jeden został opisany wcześniej, 19, a drugi miał objawy przez 12 miesięcy, zanim wykrycie przeciwciał anty-Ma2 w surowicy doprowadziło do odkrycia guza. Wszystkich 10 pacjentów miało guzy jąder (4 nasieniaki i 6 guzów nieseminomatycznych lub mieszanych zarodkowych). W momencie rozpoznania guza u 4 pacjentów wystąpiły przerzuty ogólnoustrojowe.
Wszystkich 10 pacjentów poddano orchidektomii, 5 otrzymało chemioterapię, a otrzymało radioterapię. Po leczeniu nowotworu jąder u czterech pacjentów wystąpiła poprawa neurologiczna (u dwóch z nich wystąpiła remisja kliniczna), stan neurologiczny utrzymywał się na stałym poziomie w trzech i uległ pogorszeniu w jednym, au dwóch zmarło (jeden z powikłań chemioterapii, a drugi w wyniku choroba neurologiczna). U niektórych pacjentów objawy neurologiczne leczono kortykosteroidami, wymianą osocza lub dożylną immunoglobuliną samą lub w skojarzeniu. Tylko u jednego z tych pacjentów zastosowano leczenie (kortykosteroidy i dożylną immunoglobulinę), a następnie poprawę.
Trzech pacjentów z nowotworami jądra, ale bez przeciwciał anty-Ma2 miało objawy sugerujące zespół paraneoplastyczny: u dwóch wystąpiły dysfunkcje mózgu i pnia móżdżku, a drugie miały przejściową utratę pamięci i dezorientację
[hasła pokrewne: ambroksol, dekstrometorfan, dekstran ]
[patrz też: mastocytoza, mefedron cena, metatarsalgia ]

0 thoughts on “Serologiczny Marker Paraneoplastic Limbic i Brain-stem Zapalenie mózgu u pacjentów z rakiem jądra cd”